Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên và năm 2017

09-06-2017 16:21:59+07:00
09/06/2017 16:21 0
  •  

Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên và năm 2017

Công ty CP Chứng khoán Đại Việt đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017, (Hợp đồng kiểm toán số 142/2017/HĐKT-AFCVN ký ngày 09/6/2017)
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của DVSC vào ngày 09/6/2017 tại địa chỉ “www.dvsc.com.vn”.
Công văn, số: 49/207/CV-DVSC, ngày 09/06/2017

Tài liệu đính kèm:
016_2017.6.9_f10071e_DVSC_CBTT_KyHopDongKiemToan2017.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang