Năm 2018, Dầu Tường An đặt kế hoạch lãi trước thuế 250 tỷ đồng, cổ tức 24%

06-04-2018 10:42:50+07:00
06/04/2018 10:42 0
  •  

Năm 2018, Dầu Tường An đặt kế hoạch lãi trước thuế 250 tỷ đồng, cổ tức 24%

Sắp tới, HĐQT CTCP Dầu thực vật Tường An (HOSE: TAC) sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm với doanh thu ước đạt 5,100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng.

So với con số thực hiện năm 2017, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2018 của TAC tăng trưởng lần lượt là 11% và 51%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 24%.

Được biết, trong năm nay, TAC tiếp tục cho triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư tại Nhà máy Dầu Vinh và bổ sung thêm một số thiết bị cho Nhà máy Dầu Phú Mỹ.

Sản phầm của TAC.

Bên cạnh đó, HĐQT TAC cũng sẽ trình các cổ đông chấp thuận cho giải tỏa trước thời hạn đối với số cổ phần ESOP. Công ty đã hoàn tất việc phát hành hơn 1.6 triệu cổ phiếu ESOP vào ngày 05/10/2017.

Đại hội cũng sẽ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ 2017-2022 thay cho ông Kelly Yin Hong Wong. Ông Kelly Yin Hong Wong đã có đơn xin từ nhiệm vào ngày 26/03/2018.

Việc trở thành thành viên của Tập đoàn Kido (KDC) ã giúp TAC có những bước tiến mới trong năm 2017. Kết quả doanh thu thuần năm 2017 của TAC đạt 4,338 tỷ đồng, hoàn thành 99% kế hoạch, tăng 9% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 166 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch và tăng gần 98% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 24%, tương đương hơn 81 tỷ đồng. Công ty không có công trình đầu tư xây dựng cơ bản lớn trong năm 2017.

Ngọc Cẩm

FILI

Nguồn tài liệu:

02 Bao cao HDQT nam 2017 (Du thao).pdf

03 Bao cao BKS (Du thao).pdf

04 To trinh xin y kien Dai hoi (Du thao).pdf

 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang