×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

VCSC được chấp thuận phát hành và niêm yết chứng quyền

10/08/2018 17:361

VCSC được chấp thuận phát hành và niêm yết chứng quyền

Thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, các cổ đông của CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC, HOSE: VCI) đã thông qua việc phát hành và niêm yết chứng quyền có đảm bảo (CW).

Theo đó, Công ty sẽ thực hiện chào bán, phát hành, niêm yết, giao dịch, thế chấp và thanh lý chứng quyền có đảm bảo sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận đăng ký chào bán.

HĐQT của Công ty được ủy quyền tự quyết định về thời gian của các đợt phát hành chứng quyền có đảm bảo và lên phương án chi tiết về thông tin của từng đợt chào bán chứng quyền.

Tài liệu đính kèm:
20180810_20180810-VCSC-CBTT Bien ban va Nghi Quyet ĐHĐCĐ duoi hinh thuc lay y kien bang van ban.pdf

Yến Chi

FILI

Về đầu trang