VIF: Doanh thu quý 2 giảm nhẹ nhưng lợi nhuận duy trì ổn định

06/08/2018 14:021
  •  

VIF: Doanh thu quý 2 giảm nhẹ nhưng lợi nhuận duy trì ổn định

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2018, doanh thu thuần của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam (UPCoM:VIF) giảm nhẹ xuống mức 440.6 tỷ đồng và lãi ròng giảm nhẹ xuống 197 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của VIF

Trong quý 02/2018 doanh thu thuần của VIF giảm 11%, xuống gần 441 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm xuống 358 tỷ đồng, tương đương 14%. Ngược lại, lợi nhuận gộp có dấu hiệu tăng 3% lên gần 82 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính của Công ty tăng mạnh 61% lên mức 44 tỷ đồng đến từ các khoản tiền gửi dưới 3 tháng và trên 3 tháng (những khoản này lên đến hơn 2,700 tỷ trong bảng cân đối kế toán). Trong khi chi phí tài chính chỉ tăng nhẹ 18% chủ yếu từ lãi vay.

Chi phí bán hàng của Công ty tăng từ 19 tỷ đồng lên 23 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý giảm xuống còn 75 tỷ đồng.

Lãi ròng Công ty giữ mức ổn định khi chỉ tăng nhẹ lên 197 tỷ đồng so với quý 2 cùng kỳ.

Tính lũy kế từ 6 tháng đầu năm so với kế hoạch năm 2018, Công ty đã thực hiện được 36% kế hoạch về doanh thu khi đạt gần 987 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 452 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch.

Tại thời điểm cuối kỳ, các khoản phải thu và hàng tồn kho của Công ty so với tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ lần lượt giảm xuống còn 251 tỷ đồng và 675 tỷ đồng, riêng khoản phải thu dài hạn giảm mạnh từ 61 tỷ đồng xuống 8 tỷ đồng, tương đương 88%. Vay nợ tài chính ngắn và dài hạn của VIF chiếm lần lượt là 100 tỷ đồng và 13.5 tỷ đồng, biến động không nhiều so với đầu kỳ. Tiền và các khoản tương đương tăng mạnh từ mức 189 tỷ đồng của đầu kỳ lên 500 tỷ đồng.

 Lam H. Duong

 FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang