×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Kinh doanh không khả quan, nợ xấu 9 tháng của SHB tăng lên 2.75%

30/10/2018 09:580

Kinh doanh không khả quan, nợ xấu 9 tháng của SHB tăng lên 2.75%

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2018 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB) vừa công bố, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt gần 1,466 tỷ đồng, tăng nhẹ 9% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được 71% kế hoạch năm, tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 2.75%.

Thu nhập lãi thuần của SHB trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 3,345 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Theo báo cáo, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm SHB không được khả quan, các chỉ số đều có xu hướng giảm.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 84% (gần 167 tỷ đồng). Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 21% (hơn 51 tỷ đồng) so với cùng kỳ, riêng trong quý 3 khoản mục này giảm 19% chỉ đạt 24.5 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh kỳ này không phát sinh, trong khi cùng kỳ hơn 14 tỷ đồng. Đi ngược xu hướng chung, riêng lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư gấp 286 lần cùng kỳ (hơn 274 tỷ đồng).

Lãi thuần từ hoạt động khác cũng giảm 79% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 33 tỷ đồng trong khi chi phí hoạt động tăng 10% chiếm gần 2,000 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của SHB đạt gần 1,466 tỷ đồng, tăng nhẹ 10% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện được 71% kế hoạch.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng giảm 55% so với cùng kỳ, chiếm gần 407 tỷ đồng, do đó lợi nhuận sau thuế của SHB còn gần 1,172 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Tính riêng trong quý 3, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng SHB giảm 63% khi chiếm gần 231 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế của SHB giảm 34% và 35%, đạt lần lượt hơn 348 tỷ đồng và 279 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2018 của Ngân hàng SHB. Đvt: Tỷ đồng

Trong 9 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận dương gần 1,666 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 2,375 tỷ đồng. Thay đổi này chủ yếu do tăng chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả, giảm các khoản kinh doanh chứng khoán, tăng các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm hơn 98 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương gần 138 tỷ đồng do tăng mua sắm tài sản cố định, giảm tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.

Tính đến 30/09/2018, tổng tài sản của SHB đạt gần 299,698 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với hồi đầu năm. Trong khi tiền gửi khách hàng tăng 13% thì cho vay khách hàng hầu như không thay đổi so với đầu năm, đạt lần lượt 219,406 tỷ đồng và 197,030 tỷ đồng.

Nợ xấu của Ngân hàng 9 tháng đầu năm tăng 17% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 13% và 32%; nợ nghi ngờ (nhóm 4) giảm 19% so với đầu năm. Kéo theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng lên mức 2.75% so với 2.33% hồi đầu năm.

Chất lượng nợ vay quý 3/2018 của Ngân hàng SHB. Đvt: Tỷ đồng

Hàn Đông

FILI

Về đầu trang