Công bố trễ báo cáo soát xét, JVC còn nhận ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

30-11-2018 21:03:00+07:00
30/11/2018 21:03 0
  •  

Công bố trễ báo cáo soát xét, JVC còn nhận ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Đến ngày 29/11, CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE: JVC) mới công bố báo cáo tài chính soát xét hợp nhất bán niên 2018.

Về mặt kết quả kinh doanh, chỉ tiêu doanh thu của Công ty không thay đổi so với con số tự lập trước đó, đạt 223.9 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán của Công ty có điều chỉnh tăng nhẹ so với báo cáo tự lập của Công ty, trong khi, chi phí bán hàng lại giảm nhẹ. Kết quả là sau soát xét, JVC báo lãi hơn 1.96 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018 chỉ giảm nhẹ so với con số tự lập trước đó.

Nên lưu ý rằng Báo cáo soát xét bán niên 2018 của Công ty được công bố trên website vào ngày 29/11/2018, trễ khoảng 1 tháng so với quy định về Công bố thông tin.

Không chỉ chậm công bố BCTC, JVC còn phải nhận ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán. Cụ thể, kiểm toán viên đưa ra ý kiến ngoại trừ về khoản mục phải thu ngắn hạn với số tiền khoảng 338.1 tỷ đồng, khoản mục phải trả trước cho người bán ngắn hạn bao gồm số tiền 14.9 tỷ đồng và khoản mục phải thu ngắn hạn khác bao gồm số tiền khoảng 20.3 tỷ đồng là khoản phải thu, trả trước và tạm ứng cho các đối tượng công nợ mà Công ty không thu thập được xác nhận công nợ tại thời điểm khóa sổ lập báo cáo tài chính hợp nhất niên độ.

Theo đó, Công ty đã trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi toàn bộ các khoản phải thu nêu trên, trả trước và tạm ứng mà Công ty không thu thập được thư xác nhận nêu trên tại thời điểm 31/3/2016 và không điều chỉnh số dự phòng tại thời điểm 30/9/2018. Do giới hạn của phạm vị soát xét, kiểm toán viên không thể thu thập được các bằng chứng cần thiết để đánh giá tính hiện hữu của các khoản công nợ trên và giá trị trích lập dự phòng tương ứng. Theo đó, đơn vị kiểm toán không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

Giải trình về ý kiến ngoại trừ, phía JVC cho biết, các khoản trên là khoản phải thu, trả trước cho người bán phát sinh từ những năm tài chính trước trong đó bao gồm 256 tỷ đồng là công nợ phải thu của những công ty liên quan đến Ban Giám đốc tiền nhiệm và là số dư tạm ứng CBCNV Công ty phát sinh trong giai đoạn Ban Giám đốc tiền nhiệm điều hành. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm tài chính 2018, Công ty chưa thu thập được đầy đủ thư xác nhận công nợ của các khách hàng và thư xác nhận số dư cho các khoản tạm ứng này.

Yến Chi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang