PHH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư BDS Việt Nam

04-01-2019 16:58:00+07:00
04/01/2019 16:58 0
  •  

PHH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư BDS Việt Nam

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư BDS Việt Nam- Mã chứng khoán: PHH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,890,000 CP (tỷ lệ 15.97%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 420,900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,310,900 CP (tỷ lệ 18.29%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 28/12/2018.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang