PHH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư BDS Việt Nam

28-01-2019 13:53:00+07:00
28/01/2019 13:53 0
  •  

PHH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư BDS Việt Nam

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư BDS Việt Nam- Mã chứng khoán: PHH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,547,500 CP (tỷ lệ 19.6%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 96,100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,643,600 CP (tỷ lệ 20.13%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 18/01/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang