Vietbank: Lãi quý 4 giảm 62% so cùng kỳ, nợ có khả năng mất vốn tăng 29%

18/01/2019 11:101
  •  

Vietbank: Lãi quý 4 giảm 62% so cùng kỳ, nợ có khả năng mất vốn tăng 29%

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank), lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt gần 320 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay giảm còn 1.25%.

Trong năm 2018, thu nhập lãi thuần của Vietbank đạt gần 1,045 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước. Tuy nhiên, các hoạt động khác cho kết quả không đồng nhất.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 9% đạt hơn 15 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm đến 92% chỉ còn hơn 1.4 tỷ đồng, riêng trong quý 4 hoạt động này lỗ gần 18.5 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh không phát sinh.

Đáng chú ý là lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lại gấp gần 4.4 lần cùng kỳ, đạt hơn 189 tỷ đồng. Chi phí hoạt động cũng tăng 12% so với cùng kỳ, chiếm hơn 879 tỷ đồng.

Năm nay, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chiếm 73 tỷ đồng, trong khi năm trước được hoàn nhập gần 38 tỷ đồng. Do đó, tổng lợi nhuận trước và sau thuế của Vietbank năm nay chỉ còn hơn 401 tỷ đồng và gần 320 tỷ đồng, tăng lần lượt 53% và 22% so với năm trước.

Riêng trong quý 4/2018, lợi nhuận trước và sau thuế của Vietbank lại giảm 47% và 62% so với cùng kỳ, chỉ đạt gần 100 tỷ đồng và gần 72 tỷ đồng, mặc dù được hoàn nhập 6.7 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro.

Năm 2018, Vietbank đưa ra 2 kịch bản, gồm lãi trước thuế 97 tỷ đồng cho kế hoạch "tối thiểu" và 300 tỷ đồng kế hoạch "phấn đấu". Kết thúc năm 2018, nếu so với con số kế hoạch "phấn đấu", Vietbank đã vượt gần 34% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2018 của Vietbank. Đvt: Tỷ đồng

Đặc biệt trong năm 2018, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh giảm đến 84% so với năm trước, chỉ còn gần 185 tỷ đồng, trong khi hồi đầu năm dương gần 1,119 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là do giảm các khoản cho vay khách hàng và các khoản tiền gửi, vay các TCTD. Trong khi đó, phát sinh lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương hơn 1,855 tỷ đồng do tăng vốn cổ phần góp vốn hơn 855 tỷ đồng và 1,000 tỷ đồng tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có.

Tính đến 31/12/2018, tổng tài sản của Vietbank đạt gần 51,715 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng tăng lần lượt 27% và 24% so với cùng kỳ, đạt 39,856 tỷ đồng và 35,495 tỷ đồng. Nếu tính theo kịch bản "tối thiểu", Vietbank đã vượt 11% và hoàn thành kế hoạch cho vay và huy động từ khách hàng. Còn nếu tính theo kế hoạch "phấn đấu", Vietbank chỉ thực hiện được 84% và 94% kế hoạch huy động vốn và cho vay.

Mặc dù nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 35% và 29%, nhưng nợ nghi ngờ (nhóm 4) lại giảm 52% so với đầu năm, do đó tổng nợ xấu chỉ tăng 15%, chiếm 444 tỷ đồng. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay giảm còn 1.25% so với mức 1.35% hồi đầu năm.

Chất lượng nợ vay năm 2018 của Vietbank. Đvt: Tỷ đồng

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang