PHH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư BDS Việt Nam

21-02-2019 11:07:00+07:00
21/02/2019 11:07 0
  •  

PHH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư BDS Việt Nam

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư BDS Việt Nam- Mã chứng khoán: PHH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,643,600 CP (tỷ lệ 20.13%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,800,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,843,600 CP (tỷ lệ 10.19%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 01/02/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang