Sửa đổi Thông tư 115 và Thông tư 116, UBCKNN sẽ tăng cường giám sát TTCK

20-02-2019 14:47:40+07:00
20/02/2019 14:47 3
  •  

Sửa đổi Thông tư 115 và Thông tư 116, UBCKNN sẽ tăng cường giám sát TTCK

Bên cạnh việc có trách nhiệm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) báo cáo giám sát giao dịch tuần bao gồm các tài liệu như trước, Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) sẽ cần phải gửi thêm thông tin đánh giá tác động các rổ chỉ số để phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá diễn biến thị trường.

Ngày 13/02, Bộ Tài chính đã công bố nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 115/2017/TT-BTC (Thông tư 115) hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 116/2017/TT-BTC (Thông tư 116) ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở GDCK, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLKCK) Việt Nam.

Dự thảo sẽ lấy góp ý về việc sửa đổi 3 điều trong Thông tư 115 và 1 điều trong Thông tư 116.

Theo như dự thảo, UBCKNN sẽ chỉ có có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện công tác giám sát giao dịch chứng khoán và kết quả thực hiện công tác giám sát đối với sở giao dịch chứng khoán và TTLKCK khi có yêu cầu của Bộ, thay vì phải báo cáo định kỳ hàng năm hoặc khi có yêu cầu của Bộ như trong Thông tư 115.

Còn về Thông tư 116, trước đó quy định trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đầy đủ báo cáo kết quả công tác giám sát tuân thủ định kỳ năm của SGDCK và TTLKCK, UBCKNN báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện công tác giám sát.

Điểm đáng chú ý trong sửa đổi, bổ sung Thông tư 115 là việc bổ sung điều khoản yêu cầu chậm nhất là 16h30 ngày giao dịch, TTLKCK có trách nhiệm gửi UBCKNN thông tin khối lượng mở cuối ngày của chứng khoán phái sinh.

Một điểm bổ sung khác là bên cạnh việc có trách nhiệm gửi UBCKNN báo cáo giám sát giao dịch tuần bao gồm Sổ lệnh giao dịch, kết quả giao dịch chứng khoán trong ngày; các thông tin định kỳ trong ngày giao dịch theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Thông tư số 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (ngoại trừ thông tin liên quan đến khối lượng mở của từng loại chứng khoán phái sinh (OI)), Sở GDCK cần phải gửi thêm thông tin đánh giá tác động các rổ chỉ số để phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá diễn biến thị trường.

Chí Kiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang