Đất Xanh dự kiến lãi ròng 2019 đạt 1,200 tỷ đồng, cổ tức 20%

06-03-2019 15:12:23+07:00
06/03/2019 15:12 1
  •  

Đất Xanh dự kiến lãi ròng 2019 đạt 1,200 tỷ đồng, cổ tức 20%

Theo dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) đưa ra chỉ tiêu doanh thu thuần 5,000 tỷ đồng và lãi ròng 1,200 tỷ đồng.

Trong năm 2019, DXG sẽ tích cực khai thác, thẩm định và quyết định đầu tư các dự án. HĐQT sẽ trình các cổ đông thông qua việc giao cho HĐQT quyết định tất các các vấn đề liên quan đến đầu tư, phân phối các dự án với số lượng và quy mô không hạn chế.

Theo đó, DXG đặt mục tiêu doanh thu thuần 5,000 tỷ đồng và lãi ròng 1,200 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 8% và 2% so với kết quả thực hiện được ở năm 2018. Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 20% tính trên mệnh giá.

Kế hoạch kinh doanh 2019
Nguồn: Báo cáo HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 (Dự kiến)

Bên cạnh kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức, ESOP, Công ty cũng sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1 nhằm huy động gần 875 tỷ đồng cho dự án Khu dân cư và tái định cư Nam Rạch Chiếc (Gem Riverside).

Đồng thời, thay đổi địa điểm trụ sở chính về số 2W Ung Văn Khiêm, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM nhằm đáp ứng việc mở rộng quy mô hoạt động của Công ty.

Đối với việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty, HĐQT cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 sắp tới thông qua việc giao cho HĐQT cấp các khoản vay, bảo lãnh cho công ty con và ngược lại với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản ghi trong BCTC gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019
Nguồn: Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Giai đoạn hiện nay, doanh thu môi giới vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của DXG. Kết niên 2018, doanh thu môi giới đạt trên 2,420 tỷ đồng, chiếm hơn 52% tổng doanh thu. Cả năm 2018, doanh thu của DXG đạt 4,645 tỷ đồng và lãi ròng gần 1,178 tỷ đồng, thực hiện được 93% kế hoạch doanh thu và vượt 10% kế hoạch lãi ròng. Tuy nhiên, các khoản phải thu ngắn hạn tính đến ngày 31/12/2018 ghi nhận trên 5,577 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 13%, theo kế hoạch, tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là 22% vốn điều lệ.

Thống kê trong năm 2018, DXG có 222 dự án khai khác trình hội đồng đầu tư, trong đó có 208 dự án phát triển quỹ đất và 14 dự án thứ cấp. Tuy nhiên, chỉ có 10 dự án được quyết định đầu tư, gồm 2 dự án phát triển quỹ đất và 8 dự án thứ cấp.

Tổng mức đầu tư 17 dự án ước tính 36,349 tỷ đồng, trong đó 2 dự án Lux City và Opal Reverside đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng. DXG còn khoảng 30 dự án hợp tác đầu tư dự kiến kết thúc vào năm 2019 và 2020.

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

20190306_20190305 - DXG - DU THAO NGHỊ QUYET DHDCDTN.pdf

20190306_20190305 - DXG - CBTT BAO CAO VA TO TRINH DHDCD.pdf

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang