DMC đặt kế hoạch lãi ròng đi ngang cho năm 2019

11-03-2019 10:12:34+07:00
11/03/2019 10:12 0
  •  

DMC đặt kế hoạch lãi ròng đi ngang cho năm 2019

Vừa qua, HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco (HOSE: DMC) đã thông qua Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cũng như kế hoạch tài chính thực hiện sắp tới.

Ngày 29/04 sẽ là ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ, theo đó Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự vào ngày 02/04 và địa điểm tổ chức đại hội tại hội trường của Công ty tại Đồng Tháp.

Theo Nghị quyết, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét chỉ tiêu doanh thu thuần 1,467 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 230 tỷ đồng, chỉ nhích nhẹ 1% so với thực hiện năm 2018, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 25%/vốn điều lệ.

Tình hình kinh doanh trước đó, nhờ tiết giảm tốt các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, lãi ròng quý 4/2018 của DMC đạt 64.9 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm trước, mặc cho biên lãi gộp suy giảm mạnh. Tổng kết năm 2018, Công ty đạt doanh thu thuần 1,385 tỷ đồng và lãi ròng 228 tỷ đồng, tăng lần lượt 3.3% và 9.7% so với năm 2017, qua đó thực hiện được 95% kế hoạch doanh thu và hoàn thành chỉ tiêu lãi ròng đề ra trong năm 2018.

Trong giai đoạn 2015-2018, tình hình kinh doanh của DMC khá khả quan, Công ty ghi nhận tăng trưởng qua từng năm về doanh thu, lợi nhuận gộp cũng như lãi ròng. Tổng tài sản của DMC tại ngày 31/12/2018 là 1,463 tỷ đồng, tăng 12% so hồi đầu năm.

Các chỉ tiêu tài chính của DMC qua các năm
Nguồn: VietstockFinace
Tài liệu đính kèm:
20190308_20190308 - DMC - NQHDQT ve ke hoach SXKD 2019 va to chuc dhcd thuong nien 2019.pdf

Phương Nguyễn

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang