POB: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

15/03/2019 14:150
  •  

POB: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POB của CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 16/04/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình; Số 545 đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
+ Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua quyết toán trả thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách;
+ Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
+ Một số vấn đề khác.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang