×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

TTD: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

19/03/2019 11:150

TTD: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTD của CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 27/04/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Khoa học Hữu nghị Bệnh viện Tim Tâm Đức
          - Nội dung họp: 1, Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 2018;
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát 2018;
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, Mức chi trả cổ tức 2018 là 33%;
4. Thông qua kế hoạch trích quỹ 2019;
5. Thông qua đề xuất ủy quyền Hội đồng Quản trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019;
6. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019;
          - Nội dung họp: 7, Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2019;
8. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI 2019-2023;
9. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

HNX

Về đầu trang