AUM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

16-04-2019 14:11:00+07:00
16/04/2019 14:11 0
  •  

AUM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AUM của CTCP Vinacafe Sơn Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/05/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến trong Tháng 5/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Vinacafe Sơn Thành
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2018 và phương hướng SXKD năm 2019
+ Báo cáo tài chính năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang