Bông Bạch Tuyết báo lãi ròng giảm 29% so với năm 2017

02-04-2019 10:50:57+07:00
02/04/2019 10:50 0
  •  

Bông Bạch Tuyết báo lãi ròng giảm 29% so với năm 2017

Gần 1 năm sau khi trở lại thị trường chứng khoán vào ngày 12/06/2018, CTCP Bông Bạch Tuyết (UPCoM: BBT ) ghi nhận lãi ròng năm 2018 hơn 10 tỷ đồng, giảm 29% so với năm 2017, đồng thời các chỉ tiêu khác đều không đạt kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể, mặc dù doanh thu của Bông Bạch Tuyết đạt gần 98 tỷ đồng và giá vốn hàng bán chiếm hơn 59 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với năm trước, nhưng do doanh thu tài chính của Công ty giảm đến 65% trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9% đã khiến cho lợi nhuận trước thuế của Bông Bạch Tuyết giảm 17% so với năm 2017, đạt gần 13 tỷ đồng.

Vì vậy, năm 2018, Bông Bạch Tuyết chỉ mới thực hiện được 86% và 80% kế hoạch năm về doanh thu và lợi nhuận trước thuế.

Kết quả kinh doanh năm 2018 của BBT
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của BBT

Theo báo cáo kết quả lưu chuyển tiền tệ, cuối kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Bông Bạch Tuyết âm hơn 11 tỷ đồng, trong khi đầu kỳ chỉ âm hơn 1 tỷ đồng, chủ yếu là do Công ty trích lập hơn 2 tỷ đồng cho các khoản phải thu, chi gần 7 tỷ đồng cho các khoản phải trả và gần 9 tỷ đồng cho hàng tồn kho, cùng với đó là chi hơn 9 tỷ đồng để trả tiền lãi vay.

Cuối năm 2018, tổng tài sản của Bông Bạch Tuyết đạt hơn 96 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm, nguyên nhân đến từ việc Công ty giảm hơn 10 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, trong khi hàng tồn kho ở mức hơn 23 tỷ đồng, tăng gần 8 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khách hàng hơn 17 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của BBT

Nợ phải trả của Bông Bạch Tuyết tại thời điểm cuối năm 2018 chủ yếu là nợ ngắn hạn đã giảm 17% so với đầu năm, còn gần 70 tỷ đồng, trong đó khoản phải trả người bán ngắn hạn chiếm hơn 5 tỷ đồng, giảm gần 4 tỷ đồng và chi phí phải trả ngắn hạn chiếm hơn 34 tỷ đồng, giảm hơn 11 tỷ đồng so với đầu năm.

Cũng giống như BCTC kiểm toán 2017, trong BCTC kiểm toán 2018, kiểm toán viên cũng đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc Công ty chưa cung cấp đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp đối với các khoản công nợ có giá trị sổ sách như sau:

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của BBT

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang