logo

Dự kiến năm 2019 nhiều khó khăn, DPM đặt kế hoạch thận trọng

17-04-2019 17:39:31+07:00
17/04/2019 17:39 3
  •  

Dự kiến năm 2019 nhiều khó khăn, DPM đặt kế hoạch thận trọng

Vào ngày 17/4/2019, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HOSE: DPM) với sự tham dự của các cổ đông sở hữu 76.13% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐHĐCĐ thường niên của DPM diễn ra sáng ngày 17/04 tại TPHCM.

Về kết quả SXKD 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành DPM. Nhìn chung, năm 2018 các chỉ tiêu về doanh thu (9,439 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế (871 tỷ đồng) đều vượt kế hoạch đã điều chỉnh và vượt xa so với kế hoạch được thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ 2018. Với kết quả này, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua mức chi cổ tức 10% bằng tiền mặt cho năm 2018.

Năm 2019 dự kiến tình hình sẽ có nhiều khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục tăng, nhà máy Đạm Phú Mỹ tạm dừng để bảo dưỡng lâu hơn dự kiến ban đầu, DPM đặt kế hoạch doanh thu 8,645 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 205 tỷ đồng. Để đảm bảo mức chia cổ tức vẫn là 10% như năm 2018, DPM đặt mục tiêu tiết giảm mạnh chi phí quản lý bán hàng, thù lao của HĐQT, BKS, Ban điều hành so với các năm trước.

Cũng tại phiên họp này ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT, nâng tổng số thành viên HĐQT lên 6 người, trong đó có 2 thành viên độc lập.

Thái Hương

Fili

Tags:
×
vietstock logo
Về đầu trang