×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

NHP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

03/04/2019 08:310

NHP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHP của CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/04/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2019 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp)
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. định hướng hoạt động giai đoạn 2019-2020;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
+ Thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
+ Thông qua việc bầu bổ sung và thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị;
+ Thông qua việc bầu bổ sung và thay đổi nhân sự Ban kiểm soát;
+ Một số nội dung khác.

HNX

Về đầu trang