Vietjet dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 50%

16-04-2019 17:24:44+07:00
16/04/2019 17:24 6
  •  

Vietjet dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 50%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 19/04/2019 tới, CTCP Hàng Không Vietjet (HOSE: VJC) dự kiến sẽ phát hành hơn 135 triệu cp để trả cổ tức 2018 đồng thời dự kiến kế hoạch trả cổ tức 2019 với tỷ lệ 50%.

Ban lãnh đạo VJC đưa ra những mục tiêu cho năm 2019 như tăng trưởng thị phần nội địa, mở rộng phát triển vững chắc và hiệu quả quả các đường bay quốc tế, đảm bảo các đường bay có lãi. Tiết kiệm chi phí, giảm 5.5% tổng chi phí trên mỗi giờ bay và gia tăng hiệu quả hoạt động.

Đảm bảo an toàn bay theo yêu cầu IOSA, duy trì các tiêu chuẩn chất lượng khai thác ngành hàng LLC (thời gian vận hành tàu bay, tỷ lệ bay đúng giờ 80%, thời gian quay đầu 27 phút cho tàu A và 35 phút cho tàu A321 cho cả chặng bay trong nước và quốc tế).

Năm 2019, VJC dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ kế hoạch chi trả cổ tức với tỷ lệ 50%, ủy quyền cho HĐQT thực hiện toàn quyền triển khai kế hoạch như lựa chọn hình thức chia cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu, tỷ lệ chi trả mỗi đợt, thời điểm chi trả.

Kế hoạch thù lao, phụ cấp và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS dự kiến năm 2019 là 32 tỷ đồng.

Đại hội lần này cũng sẽ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhằm đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT phù hợp với các quy định pháp luật. Theo tờ trình, người được đề cử là ông Donald Joseph Boylan.

Phát hành hơn 135 triệu cp để trả cổ tức 2018

Năm 2018, Vietjet đã đạt được những kết quả như vận chuyển 23.1 triệu hành khách, khai thác 64 tàu bay, 105 đường bay khai thác (trong đó 39 đường nội địa và 66 đường bay quốc tế), hệ số sử dụng ghế là 88.06%, tỷ lệ bay đúng là 84.2%.

Tổng doanh thu VJC đạt được trong năm 2018 là 53,700 tỷ đồng, lợi nhuận 5,816 tỷ đồng. Tính tới 31/12/2018, tổng tài sản hợp nhất đạt 39,086 tỷ đồng, tăng 23.5% so với năm ngoái; vốn chủ sở hữu đạt 14,039 tỷ đồng, tăng 32.5% so với năm trước.

Năm 2018, VJC cũng đã tăng vốn điều lệ từ 4,514 tỷ đồng lên mức 5,416 tỷ đồng.

Năm qua, VJC đã ký hơn đặt hàng mua 100 máy bay Boeing 737 MAX và 50 máy bay Airbus A321 NEO, tiếp nhận và đưa vào hoạt động 10 tàu bay Airbus A321 NEO. Đồng thời, VJC còn khai thác thêm 1 đường bay nội địa và 27 đường bay quốc tế.

Về các công ty thành viên của VJC, VietJetAir Cargo đạt doanh thu tăng 24% so với năm 2018, đây là hoạt động mới, đưa hình ảnh dịch vụ vận chuyển của VIC tới thị trường châu Âu và trên thế giới.

Thai VietJetAir là dự án liên doanh đầu tiên tại nước ngoài hoạt động theo mô hình nhượng quyền thương hiệu từ VJC. Thai Vietjet thự chiện 13,978 chuyến bay, vận chuyển gần 2.2 triệu hành khách trên 11 đường bay đến các điểm nội địa tại Thái Lan như Bankok, Phuket…

HĐQT cũng sẽ trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận 2018. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ 2018 của VJC là hơn 5,809 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 2018 là 5,335 tỷ đồng.

Trong năm 2018 đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2017 và 03/2017 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tỷ lệ 10%/đợt. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tỷ lệ 100:20 vào tháng 8/2018. Sau đó, tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2018 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tỷ lệ 20% vào tháng 9/2018.

Lợi nhuận chưa phối tại ngày 31/12/2018 của VJC là gần 8,256 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần là gần 246 tỷ đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận VJC sẽ trình tại ĐHĐCĐ là chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% của vốn cổ phần hiện tại giá trị gần 512 tỷ đồng. Sau đó là chia cổ tức bằng cố phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tỷ lệ 100:25 của vốn cổ phần hiện tại trị giá hơn 1,354 tỷ đồng. Như vậy tỷ lệ chia cổ tức bình quân năm 2018 là 59%.

HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phát hành tối đa hơn 135 triệu cp phổ thông với mệnh giá 10,000 đồng/cp với tỷ lệ thực hiện 100:25 cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018 của VJC. Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ được tự do chuyển nhượng.

Vốn điều lệ hiện tại là hơn 5,416 tỷ đồng, nếu thực hiện phát hành thành công hơn 135 triệu cp này, vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành của VJC sẽ đạt hơn 6,770 tỷ đồng.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang