×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

5 tháng đầu năm bội thu ngân sách Nhà nước 66.6 ngàn tỷ đồng

29/05/2019 09:431

5 tháng đầu năm bội thu ngân sách Nhà nước 66.6 ngàn tỷ đồng

Theo số liệu từ Tổng Cục Thống kê, tính đến 15/05/2019, ngân sách Nhà nước bội thu 66.6 ngàn tỷ đồng, trong đó thu ngân sách Nhà nước ước tính 553.5 ngàn tỷ đồng, chi ngân sách 486.9 ngàn tỷ đồng.

Thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 5/2019 giảm nhẹ (1.4 ngàn tỷ đồng) so với 15 ngày đầu tháng 4/2019 do một số khoản thu phát sinh trong quý 1/2019 đã tập trung thu vào đầu tháng 4 nhưng vẫn ở mức cao so với 15 ngày đầu tháng 3/2019 (tăng trên 10 ngàn tỷ đồng). Chi ngân sách tiếp tục tập trung đảm bảo chi trả nợ, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2019 ước tính đạt 553.5 ngàn tỷ đồng, bằng 39.2% dự toán năm, trong đó thu nội địa 447.6 ngàn tỷ đồng, bằng 38.1%; thu từ dầu thô 21.8 ngàn tỷ đồng, bằng 48.9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 83.3 ngàn tỷ đồng, bằng 44%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 60.9 ngàn tỷ đồng, bằng 34.3% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 77.2 ngàn tỷ đồng, bằng 36.1%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 94.2 ngàn tỷ đồng, bằng 39%; thu thuế thu nhập cá nhân 48.2 ngàn tỷ đồng, bằng 42.6%; thu thuế bảo vệ môi trường 18.1 ngàn tỷ đồng, bằng 26.3%; thu tiền sử dụng đất 39.2 ngàn tỷ đồng, bằng 43.5%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2019 ước tính đạt 486.9 ngàn tỷ đồng, bằng 29.8% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 358.2 ngàn tỷ đồng, bằng 35.8%; chi đầu tư phát triển 82.5 ngàn tỷ đồng, bằng 19.2%; chi trả nợ lãi 43.9 ngàn tỷ đồng, bằng 35.2%.

Hàn Đông

FILI

Về đầu trang