HFS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

30-05-2019 09:33:00+07:00
30/05/2019 09:33 0
  •  

HFS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HFS của CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 25/06/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi cổ đông
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang