HSC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

23/05/2019 17:140
  •  

HSC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190523_20190523-HSC-CBTT 21.2019_THAY DOI SO LUONG CO PHIEU CO QUYEN BIEU QUYET.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang