Loạt vi phạm về quản trị, XMC bị phạt tổng cộng 530 triệu đồng

28-05-2019 15:20:22+07:00
28/05/2019 15:20 1
  •  

Loạt vi phạm về quản trị, XMC bị phạt tổng cộng 530 triệu đồng

Ngày 24/5/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (UPCoM: XMC) tổng số tiền 530 triệu đồng.

Thứ nhất, XMC không đăng ký giao dịch chứng khoán nên bị phạt 300 triệu đồng.

Thứ hai, Công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Nghị quyết HĐQT số 12A/2017/NQ/XMC-HĐQT ngày 03/7/2017; Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ/XMC-HĐQT ngày 24/01/2018; Nghị quyết HĐQT số 04/2018/NQ/XMC-HĐQT ngày 16/3/2018; Nghị quyết HĐQT số 06/2018/NQ/XMC-HĐQT ngày 19/3/2018; Nghị quyết HĐQT số 26/2018/NQ/XMC-HĐQT ngày 21/9/2018; BCTC công ty mẹ và hợp nhất quý 1, 2, 3, 4/2017; BCTC công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét; BCTC công ty mẹ và hợp nhất quý 1, 2, 3, 4/2018; BCTC công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét; Báo cáo quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2017 và 2018; Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018; Nghị quyết HĐQT số 17/2017/NQ/XMC-HĐQT ngày 10/10/2017; Báo cáo thường niên năm 2017; công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017; Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Thứ ba, XMC bị phạt tiền 85 triệu đồng do giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi UBCKNN có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán. Chi tiết, ngày 05/3/2018, XMC đã chuyển 99 tỷ đồng từ tài khoản thu tiền chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty sang tài khoản khác của Công ty, trước khi UBCKNN có văn bản số 1575/UBCK-QLCB ngày 19/3/2018 về việc nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Cuối cùng, do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan; giao dịch với cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng trên, XMC bị phạt tiền 85 triệu đồng. Theo BCTC công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán và BCTC Công ty mẹ năm 2018 do Công ty tự lập và đã công bố, Công ty còn tồn tại khoản phải thu về cho vay đối với 02 Công ty là tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Thọ Phùng - Ủy viên HĐQT Công ty, bao gồm: CTCP Bê tông Xuân Mai Miền Nam và Công ty Xuân Mai Đà Nẵng. Tuy nhiên, XMC chưa thông qua ĐHĐCĐ về các giao dịch này theo quy định. Đồng thời, trong năm 2017 và 2018, Công ty có giao dịch với các bên liên quan là công ty con, công ty liên kết nhưng không được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 24/5/2019.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang