PLC: Lãi ròng quý 1 tăng 17% nhờ chuyển nhượng đất

03-05-2019 12:55:26+07:00
03/05/2019 12:55 0
  •  

PLC: Lãi ròng quý 1 tăng 17% nhờ chuyển nhượng đất

Kết thúc quý 1/2019, Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (HNX: PLC) ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt hơn 48 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2019 của PLC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của PLC

Trong 3 tháng đầu năm, sản lượng tiêu thụ cao hơn cùng kỳ đã giúp doanh thu thuần của PLC tăng 17% so với cùng kỳ, đạt hơn 1,644 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giá vốn có mức tăng cao hơn là 21%, chiếm gần 1,450 tỷ đồng nên lãi gộp giảm 4% (8.5 tỷ đồng) so với quý 1/2018, đạt hơn 194 tỷ đồng. Vì vậy, biên lãi gộp giảm từ 14% xuống còn 12%.

Doanh thu tài chính đạt gần 12 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ, nhưng chi phí tài chính chiếm hơn 31 tỷ đồng, tăng 53%.

Trong đó, chi phí lãi vay tăng 74% so với cùng kỳ, chiếm gần 28 tỷ đồng do lãi suất của các ngân hàng có xu hướng tăng cao, và nhu cầu vốn lớn của các công ty thuộc PLC nhằm đáp ứng nhu cầu đầutư cơ sở vật chất kỹ thuật và sản xuất kinh doanh.

Theo đó, PLC ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 39 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước và sau thuế cổ đông Công ty mẹ của PLC đều tăng 17% so với cùng kỳ, lần lượt đạt gần 61 tỷ đồng và hơn 48 tỷ đồng chủ yếu là nhờ vào lợi nhuận khác chuyển từ lỗ gần 90 triệu đồng sang lãi gần 22 tỷ đồng do PLC đã chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất tại Đà Nẵng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2019 của PLC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của PLC

Tại thời điểm 31/03/2019, tổng tài sản của PLC đạt gần 4,762 tỷ đồng, giảm 93 tỷ đồng (tương đương giảm 2%) so với hồi đầu năm, chủ yếu là khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 31 tỷ đồng (tương đương giảm 28%) và khoản phải thu ngắn hạn giảm 238 tỷ đồng (tương đương giảm 13%) so với đầu năm.

Riêng hàng tồn kho tăng 37 tỷ đồng (tương đương tăng 3%) và chi phí sản xuất dở dang dài hạn tăng 28 tỷ đồng (tương đương tăng 17%), lần lượt đạt hơn 1,176 tỷ đồng và 190 tỷ đồng.

Về phần nguồn vốn, nợ phải trả của PLC giảm 141 tỷ đồng (tương đương giảm 4%), chủ yếu là do phải trả người bán giảm 329 tỷ đồng (tương đương giảm 29%).

Trong khi đó, vay nợ và thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn lần lượt tăng 9% và 27% so với đầu năm, chiếm hơn 2,363 tỷ đồng và gần 112 tỷ đồng.

Ngoài ra, PLC ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 202 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang