TMS: Lãi ròng quý 1 giảm 12% vì lãi trong công ty liên doanh, liên kết giảm

03-05-2019 15:13:10+07:00
03/05/2019 15:13 0
  •  

TMS: Lãi ròng quý 1 giảm 12% vì lãi trong công ty liên doanh, liên kết giảm

Kết thúc quý 1/2019, CTCP Transimex (HOSE: TMS) ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt hơn 54 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2019 của TMS. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của TMS

Trong 3 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TMS tăng 10% so với cùng kỳ, đạt hơn 536 tỷ đồng và giá vốn tăng 6%, chiếm hơn 466 tỷ đồng. Vì vậy, lãi gộp tăng 53% so với quý 1/2018, đạt gần 70 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 9% lên 13%.

Doanh thu tài chính đạt gần 5 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, và chi phí tài chính chiếm gần 16 tỷ đồng, tăng nhẹ 2%. Trong đó, chi phí lãi vay cũng chỉ tăng 2% so với cùng kỳ, chiếm gần 14 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lãi trong công ty liên doanh, liên kết giảm đến 55% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 25 tỷ đồng.

Đồng thời, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều lần lượt tăng 44% và 11% so với cùng kỳ, chiếm hơn 4 tỷ đồng và gần 17 tỷ đồng.

Theo đó, TMS ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế cổ đông Công ty mẹ của TMS lần lượt giảm 9% và 8% so với cùng kỳ, đạt gần 65 tỷ đồng và hơn 54 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2019 của TMS. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của TMS

Tại thời điểm 31/03/2019, tổng tài sản của TMS đạt hơn 3,090 tỷ đồng, giảm hơn 76 tỷ đồng so với hồi đầu năm (tương đương giảm 2%), chủ yếu là các khoản tương đương tiền giảm gần 133 tỷ đồng (tương đương giảm 74%) và chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm hơn 154 tỷ đồng (tương đương giảm 89%).

Riêng khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn lần lượt tăng 43 tỷ đồng (tương đương tăng 9%) và 3 tỷ đồng (tương đương tăng 22%) so với đầu năm, lần lượt đạt hơn 500 tỷ đồng và 14 tỷ đồng.

Về phần nguồn vốn, nợ phải trả của TMS giảm hơn 30 tỷ đồng (tương đương giảm 2%) so với đầu năm, chiếm hơn 1,510 tỷ đồng, chủ yếu là do thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm hơn 23 tỷ đồng.

Trong khi đó, vay nợ và thuê tài chính ngắn hạn không thay đổi so với đầu năm, chiếm gần 195 tỷ đồng. Vay nợ và thuê tài chính dài hạn tăng 5%, chiếm hơn 834 tỷ đồng.

Ngoài ra, TMS ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 694 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang