TV3: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Việt

28/05/2019 17:000
  •  

TV3: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Việt

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Việt
- Mã chứng khoán: TV3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 744,549 CP (tỷ lệ 9%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 92,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 652,549 CP (tỷ lệ 7.88%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ lệ nắm giữ
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 23/05/2019.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang