logo

Vinafood II báo lỗ gần 1,500 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng cuối năm 2018

22-05-2019 10:22:56+07:00
22/05/2019 10:22 2
  •  

Vinafood II báo lỗ gần 1,500 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng cuối năm 2018

Kể từ ngày 09/10/2018, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (Vinafood II, UPCoM: VSF) chính thức chuyển đổi hình thức sang công ty cổ phần. Chỉ trong 3 tháng hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, VSF đã ghi nhận lỗ gần 1,500 tỷ đồng.

Báo lỗ lớn hàng ngàn tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán, trong kỳ từ ngày 09/10/2018 đến ngày 31/12/2018, VSF ghi nhận doanh thu thuần gần 2,587 tỷ đồng. Trong đó, giá vốn chiếm 2,446 tỷ đồng, gần 95% doanh thu. Vì thế, lợi nhuận gộp của VSF chỉ hơn 140 tỷ đồng.

Chi phí tài chính cùng với chi phí quản lý doanh nghiệp là cũng là gánh nặng của VSF trong kỳ này. Cả hai khoản mục chi phí này chiếm gần 1,400 tỷ đồng, bào mòn hết lãi gộp mà Công ty tạo ra. Riêng khoản mục chi phí tài chính, Công ty ghi nhận chi phí dự phòng đến 1,189 tỷ đồng.

Sau cùng, VSF ngậm ngùi mà báo lỗ ròng gần 1,500 tỷ đồng trong 3 tháng hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.

Cả năm 2018, doanh thu thuần của Công ty đạt gần 17,748 tỷ đồng, lỗ ròng ở mức 1,475 tỷ đồng. Lỗ lũy kế của Công ty cuối năm 2018 ở mức 1,965 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại ngày 31/12/2018, tổng tài sản của Công ty gần 8,892 tỷ đồng, giảm hơn 2,000 tỷ đồng so với đầu kỳ (09/10/2018). Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 76% chỉ còn hơn 529 tỷ đồng do trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đến gần 1,282 tỷ đồng, trong khi đầu kỳ chỉ dự phòng gần 91 tỷ đồng. Còn nợ phải trả của VSF gần 5,535 tỷ đồng, giảm hơn 7.2% so đầu kỳ.

Nhận ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Báo cáo hợp nhất năm 2018 của Công ty nhận nhiều ý kiến ngoại trừ từ kiểm toán. Cụ thể:

Vào năm 2015, Công ty Lương thực Trà Vinh (đơn vị trực thuộc Tổng Công ty) đã chuyển nhượng bất động sản tại Trà Vinh theo phương thức bán đấu giá và đang được theo dõi trên khoản mục doanh thu chưa thực hiện, giá vốn và chi phí chuyển nhượng hơn 3 tỷ đồng đang được thực hiện trên khoản mục chi phí trả trước ngắn hạn.

Theo kiểm toán viên, VSF đã thực hiện kê khai và nộp thuế TNDN với hoạt động chuyển nhượng bất động sản nhưng chưa ghi nhận doanh thu, giá vốn của hoạt động chuyển nhượng này vào kết quả kinh doanh. Số liệu trên BCTC liên quan đến nội dung này sẽ thay đổi sau khi có quyết định cuối cùng của cơ quan chức năng.

Tai thời điểm 31/12/2018, VSF đang trình bày giá trị khoản đầu tư vào Công ty con – CTCP Lương thực Hậu Giang gần 29 tỷ đồng theo giá gốc do công ty con này đã tạm ngưng hoạt động. Khoản đầu tư này đã được dự phòng tổn thất toàn bộ. Kiểm toán viên không thể đánh giá được ảnh hưởng trên BCTC hợp nhất này.

Hơn nữa, VSF đang trình bày giá trị khoản đầu tư vào công ty liên kết, cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bao gồm Công ty TNHH Lương thực V.A.P, CTCP Phú Tam Khôi... với tổng giá trị đầu tư gần 61 tỷ đồng (đã lập dự phòng tổn thất hơn 44 tỷ đồng) theo giá gốc do các công ty này chưa lập BCTC tại ngày 31/12/2018. Với những thủ tục đó thì kiểm toán viên không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề đối với BCTC hợp nhất.

Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề ngoại trừ thì BCTC hợp nhất đã phản ảnh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của VSF tại ngày 31/12/2018.

Song song đó, BCTC của VSF cũng nhận loạt vấn đề nhấn mạnh về khoản dự phòng tổn thất toàn bộ số hàng tồn kho thiếu chờ xử lý, về việc xác định giá trị của Khu vườn cây sinh thái Long Trị, về một số cơ sở nhà đất chưa được thống nhất phương án sử dụng đất,…

Minh Nhật

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang