CDO: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 lần 1 không đủ điều kiện tiến hành

01/07/2019 09:100
  •  

CDO: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 lần 1 không đủ điều kiện tiến hành

.

Tài liệu đính kèm:
1.CDO_2019.7.1_67f8019_14._CBTT_Dai_hoi_dong_co_dong_2019_lan_1_khong_du_dieu_kien_tien_hanh.pdf
2.CDO_2019.7.1_fff84bf_Bien_ban_hop_DHDCD_2019_lan_1.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang