PHH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư BDS Việt Nam

18-07-2019 15:55:00+07:00
18/07/2019 15:55 0
  •  

PHH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư BDS Việt Nam

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư BDS Việt Nam
- Mã chứng khoán: PHH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,843,200 CP (tỷ lệ 10.18%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 298,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,141,700 CP (tỷ lệ 11.83%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/07/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang