NPS: CTCP Đầu tư và xây dựng công trình 557 - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 167,080 CP

13/08/2019 11:320
  •  

NPS: CTCP Đầu tư và xây dựng công trình 557 - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 167,080 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư và xây dựng công trình 557
- Mã chứng khoán: NPS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 808,500 CP (tỷ lệ 37.26%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Thân Quý Phái
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 371,270 CP (tỷ lệ 17.11%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 167,080 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 167,080 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 975,580 CP (tỷ lệ 44.96%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/08/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/08/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang