NPS: Phạm Ngọc Hưng - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 167,080 CP

13/08/2019 11:330
  •  

NPS: Phạm Ngọc Hưng - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 167,080 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ngọc Hưng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: NPS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 167,080 CP (tỷ lệ 7.7%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 167,080 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 167,080 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/08/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/08/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang