FDT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Bùi Minh Long

20/09/2019 08:270
  •  

FDT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Bùi Minh Long

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Minh Long
- Mã chứng khoán: FDT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 318,180 CP (tỷ lệ 10.42%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 300,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 618,180 CP (tỷ lệ 20.24%)
- Lý do thay đổi sở hữu: cơ cấu lại danh mục đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 17/09/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang