MEC: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán và chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC bán niên soát xét 2019

28-10-2019 16:33:00+07:00
28/10/2019 16:33 0
  •  

MEC: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán và chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC bán niên soát xét 2019

.

Tài liệu đính kèm:
1.MEC_2019.10.28_4fdfbce_mec_giai_trinh_y_kien_kiem_toan.pdf
2.MEC_2019.10.28_ea50988_mec_giai_trinh_chenh_lech.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang