NPS: Trần Công Danh - Thành viên BKS - đã bán 900 CP

09-10-2019 14:24:00+07:00
09/10/2019 14:24 0
  •  

NPS: Trần Công Danh - Thành viên BKS - đã bán 900 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Công Danh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: NPS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8,000 CP (tỷ lệ 0.37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7,100 CP (tỷ lệ 0.33%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/09/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/10/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang