RCL: Vũ Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 0 quyền mua

01-10-2019 16:09:00+07:00
01/10/2019 16:09 0
  •  

RCL: Vũ Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 0 quyền mua

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Quốc Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: RCL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100,800 CP (tỷ lệ 1.33%)
- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 100,800 quyền
- Số lượng quyền mua cổ phiếu đã bán: 0 quyền
- Số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 100,800 quyền
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 168,000 CP
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/09/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/09/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang