VC9: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Tập đoàn PHQ

04/10/2019 14:560
  •  

VC9: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Tập đoàn PHQ

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Tập đoàn PHQ
- Họ tên người có liên quan: Trịnh Văn Kiên
- Mối quan hệ:Tổng Giám đốc
- Số lượng: 500
- Tỷ lệ nắm giữ:0%
- Họ tên người có liên quan: Đỗ Tiến Quân
- Mối quan hệ:Khác
- Số lượng: 0
- Tỷ lệ nắm giữ:0%
- Mã chứng khoán: VC9
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,428,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,428,500 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.21%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 500
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 1,429,000
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 12.22
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 26/09/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang