VC9: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Tập đoàn PHQ

04-10-2019 16:24:00+07:00
04/10/2019 16:24 0
  •  

VC9: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Tập đoàn PHQ

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Tập đoàn PHQ
- Họ tên người có liên quan: Trịnh Văn Kiên
- Mối quan hệ: Tổng Giám đốc
- Tỷ lệ nắm giữ: 0%
- Họ tên người có liên quan: Đỗ Tiến Quân
- Mối quan hệ: Khác
- Tỷ lệ nắm giữ: 0%
- Mã chứng khoán: VC9
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,428,500 CP (tỷ lệ 12.21%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 395,900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,824,400 CP (tỷ lệ 15.6%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 500 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 1,824,900 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 15.6%
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua thêm
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 27/09/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang