VTR: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

07/11/2019 13:560
  •  

VTR: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

.

Tài liệu đính kèm:
1.VTR_2019.11.7_e5398a2_20191106_CV_364_HDQT_CBTT_THAY_DOI_SO_LUONG_CP_CO_QUYEN_BIEU_QUYET_DANG_LUU_HANH_SIGNED.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang