MCO: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phan Xuân Dũng

31/12/2019 16:270
  •  

MCO: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phan Xuân Dũng

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Xuân Dũng
- Mã chứng khoán: MCO
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 260,100 CP (tỷ lệ 6.34%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 31,200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 291,300 CP (tỷ lệ 7.1%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 26/12/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang