BSA: BSA_CBTT Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

10/01/2020 14:120
  •  

BSA: BSA_CBTT Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

.

Tài liệu đính kèm:
1.BSA_2020.1.10_1e7ea2d_BSA_CBTT_Thong_bao_thay_doi_so_luong_co_phieu_co_quyen_bieu_quyet_dang_luu_hanh.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang