EPC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đồng Hải Anh

22-01-2020 11:37:00+07:00
22/01/2020 11:37 0
  •  

EPC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đồng Hải Anh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đồng Hải Anh
- Mã chứng khoán: EPC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,300,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,300,000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24.5%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 20/01/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang