KBC: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC năm 2020

15-01-2020 17:52:00+07:00
15/01/2020 17:52 0
  •  

KBC: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC năm 2020

Ngày 15/01/2020, SGDCK TPHCM đã nhận được công văn số 1501/2020/KBC-CK của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Mã chứng khoán: KBC) xin gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2020 theo hướng dẫn tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán với nội dung như sau:

STT

Thông tin công bố

Thời gian công bố theo Thông tư 155

Thời gian đề xuất gia hạn

1

Báo cáo tài chính hàng quý

Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý

Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý

2

Báo cáo tài chính bán niên (soát xét)

Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính

Chậm nhất 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính

3

Báo cáo tài chính năm (kiểm toán)

Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Chậm nhất 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Lý do xin gia hạn: Tổng Công ty Kinh Bắc đang đầu tư 11 công ty con, 4 công ty liên kết và đầu tư vào 8 công ty khác đang hoạt động cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Vì vậy, việc tập hợp số liệu phục vụ công tác lập báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất mất rất nhiều thời gian và Công ty không thể hoàn thành và công bố báo cáo tài chính trong thời hạn nêu trên tại Thông tư 155.

      Căn cứ Điều 6 và Điều 11 quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015, đề nghị xin gia hạn công bố thông tin củaKBC phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và KBC phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang