L35: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Gia Khánh

22/01/2020 16:100
  •  

L35: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Gia Khánh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Gia Khánh
- Mã chứng khoán: L35
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 620,610 CP (tỷ lệ 19.01%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 618,610 CP (tỷ lệ 18.95%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tiêu dùng cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 14/01/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang