PVC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY

15/01/2020 11:000
  •  

PVC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY
- Mã chứng khoán: PVC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,776,500 CP (tỷ lệ 10.06%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 32,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,744,500 CP (tỷ lệ 9.99%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Giao dịch
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 08/01/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang