HCS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

27-02-2020 10:55:00+07:00
27/02/2020 10:55 0
  •  

HCS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HCS của CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty có thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty
          - Nội dung họp: + Thông quan Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019;
+ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang