HWS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

26-02-2020 14:40:00+07:00
26/02/2020 14:40 0
  •  

HWS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HWS của CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thời gian cụ thể sẽ được HueWACO thông báo tới cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
          - Địa điểm tổ chức họp: 103 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế.
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang