L35: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Ngô Quốc Thịnh

18/02/2020 13:310
  •  

L35: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Ngô Quốc Thịnh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Quốc Thịnh
- Mã chứng khoán: L35
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 107,000 CP (tỷ lệ 3.28%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 120,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 227,000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.95%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 14/02/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang