L35: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Quốc Thịnh

26/02/2020 08:300
  •  

L35: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Quốc Thịnh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Quốc Thịnh
- Mã chứng khoán: L35
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 227,000 CP (tỷ lệ 6.95%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 99,600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 326,600 CP (tỷ lệ 10%)
- Lý do thay đổi sở hữu: mua vào
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 19/02/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang