L35: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Gia Khánh

25/02/2020 08:260
  •  

L35: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Gia Khánh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Gia Khánh
- Mã chứng khoán: L35
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 386,510 CP (tỷ lệ 11.84%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 99,600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 286,910 CP (tỷ lệ 8.79%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tiêu dùng cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 19/02/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang